HAE TÄLTÄ SIVULTA

Ota yhteyttä Fagerstan kuntaan

Postiosoite:

Fagersta kommun

737 80 Fagersta

Puhelin:

0223-440 00

Faxinumero:

0223-171 01

Sähköposti:

Aukioloaika:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Tule käymään:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Julkisuus ja salassapito

Julkisuusperiaatteen nojalla sinulla on oikeus nähdä viranomaisten ja hallintojen yleisiä, julkisia asiakirjoja. Tarkoituksena on, että saisit mahdollisuuden tarkkailla ja tarkistaa, miten poliitikot ja virkamiehet hoitavat kuntaa.

Yleiset asiakirjat 

Asiakirja-käsitettä voidaan kuvata jonkinlaista tietoa sisältävänä esineenä. Yleisimmin kyseessä on kirje, pöytäkirja, päätös ynnä muuta. Kyseessä voi myös olla sähköposti, video- tai äänitallenne. Kunnallinen asiakirja voi olla yleinen tai ei-yleinen. Ei-yleisiä asiakirjoja ovat esimerkiksi virkamiesten sisäiset työmateriaalit.

Yleiset asiakirjat voivat puolestaan olla julkisia tai salaiseksi luokiteltuja, eli salaisia. Laki säätää asiakirjan yleiseksi, kun se on saapunut kunnalle tai kun sitä säilytetään kunnan toimesta tai jos se on laadittu kunnassa. Kaikki yleiset asiakirjat ovat julkisia, ellei niitä ole luokiteltu salaisiksi. Siten sinulla on oikeus lukea niitä. Jos lähetät kunnalle kirjeen, kirjeestä tulee yleinen asiakirja.

Salassapito

Arkikielessä puhutaan ”salaisista asiakirjoista” kun tarkoitetaan salaisiksi luokiteltuja asiakirjoja. Salassapidon tarkoituksena saattaa olla yksittäisten ihmisten suojeleminen jos kyseessä on esimerkiksi sosiaalipalvelun alainen kysymys. Salaisiksi luokiteltavista tiedoista säädetään erityisessä laissa, Julkisuus- ja salassapitolaissa (offentlighets- och sekretesslagen). Tämä tarkoittaa, että kunta lain nojalla päättää salaiseksi luokiteltavista tiedoista.

Kunnan on rekisteröitävä, säilytettävä ja arkistoitava omat yleiset asiakirjansa. Asiakirjat on pidettävä järjestyksessä, jotta haettu tieto on helposti löydettävissä. Kunnan kirjaaja järjestää asiakirjat diaariin, joka yleisesti ottaen on myös yleinen julkinen asiakirja. Laki määrää, että yleiset julkiset asiakirjat on luovutettava ”joutuisasti”.

Saanko viedä ne kotiin?

Voit lukea asiakirjat paikan päällä ja sitten palauttaa ne. Voit myös jäljentää ne tai pyytää kopiot mukaan. Jos haluat kymmenen tai sitä ylittävän määrän kopioita, perimme kunnanvaltuuston määrittelemän maksun.

Voinko saada asiakirjat sähköpostitse?

Kunnalla ei ole velvollisuutta luovuttaa asiakirjoja sähköpostin välityksellä.

Voit pysyä nimettömänä

Lain mukaan sinun ei tarvitse ilmoittaa omaa henkilöllisyyttäsi kun pyydät yleisiä julkisia asiakirjoja. Sinun ei myöskään tarvitse kertoa, miksi haluat saada kyseisiä asiakirjoja. Kenelläkään ei ole oikeutta pyytää sinulta näitä tietoja. Voit tehdä valituksen jos et saa lukea tiettyä asiakirjaa.

Sinulle on lain mukaan annettava kirjallinen ilmoitus jos et saa lukea tiettyä asiakirjaa. Jos kunta on tällöin mielestäsi toiminut väärin, voit valittaa päätöksestä kamarioikeudelle (kammarrätten). Jos asiakirjojen luovutus kestää mielestäsi liian pitkään, voit valittaa asiasta oikeusasiamiehelle (justitieombudsmannen).

Kenen puoleen minun tulee kääntyä?

Käänny kyseisen toiminnon kirjaajan puoleen.

Lisää pohdittavaa

Myös kunnan kanssa käymäsi kirjeenvaihto (omat kirjeet, faksit, sähköposti) tulee yleiseksi, eli siitä tulee yleinen asiakirja, jonka muut voivat lukea. Julkisuusperiaatetta ei voi kiertää lähettämällä kunnallista asiaa koskevaa kirjettä virkamiehille tai poliitikoille näiden kotiosoitteisiin. Heillä on joka tapauksessa velvollisuus katsoa, että kirjeesi kirjataan kunnan kirjaajan toimesta diaariin.

Henkilötietolain (personuppgiftslagen, PuL) tarkoituksena on suojella ihmisiä niin, että heidän henkilökohtaista integriteettiään ei loukata henkilötieoja käsiteltäessä. Kaikki kunnan lautakunnat vastaavat siitä, että henkilötietoja käsitellään oikein.


Viimeksi muokattu: 2018-03-13

Scrolla upp