HAE TÄLTÄ SIVULTA

Ota yhteyttä Fagerstan kuntaan

Postiosoite:

Fagersta kommun

737 80 Fagersta

Puhelin:

0223-440 00

Faxinumero:

0223-171 01

Sähköposti:

Aukioloaika:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Tule käymään:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Asioiden valmistelu

Asioiksi luonnehditaan kaikkia kunnan käsittelemiä kysymyksiä, joista poliitikot päättävät. Useimpiin kunnanvaltuustossa tehtäviin päätöksiin sovelletaan valmistelupakkoa. Tämä tarkoittaa, että jonkin muun lautakunnan on keskusteltava asiasta ja jos kyseessä on päätös, tämän lautakunnan on esitettävä kunnanvaltuustolle, mikä päätös on tehtävä. 

Asia voi päätyä kunnassa vireille monella eri tavalla. Kunnanvaltuuston jäsenen tekemästä aloitteesta tulee esimerkiksi aina asia.

Kunnan hallintotointen virkamiesten tekemät muutosehdotukset on toinen tapa, jolla asia päätyy kunnassa vireille. Muussa tapauksessa järjestöjen tai kunnan asukkaiden esittämät kysymykset tai kunnalle päätynyt ministeriön lausuntokierrokselle lähettämä esitys saattavat johtaa asian syntyyn.

Alla olevassa esimerkissä asia syntyy siten, että kunta vastaanottaa kunnan asukkaalta kirjeen.

Esimerkki asian valmistelusta

Mikaelia on jo kauan häirinnyt, että hänen asuinalueensa leikkipaikat ränsistyvät. Viimeinen keinu särkyi eilen, joten hänen mielestään jotain on nyt tehtävä. Hän kirjoittaa kunnalle kirjeen.

Näin kirjettä käsitellään:

1. Kirje saapuu kunnalle

”Mielestäni meidän alueemme leikkipaikka on ränsistynyt,” Mikael kirjoittaa kunnalle lähettämässään kirjeessä. Hän esittää, että kunta kunnostaisi leikkipaikan. Kunnan työntekijä avaa kirjeen, leimaa siihen kyseisen päivän päivämäärän ja kirjaa sen diaariin. Tämä tarkoittaa, että kirjeessä olleita tietoja syötetään tietokoneohjelmaan, joka tulevaisuudessa mahdollistaa kirjeen hakemisen arkistosta. Kirjeestä on tullut julkisuusperiaatteen mukaisesti kaikkien luettavissa oleva yleinen asiakirja. Postin avannut kirjaaja lähettää kirjeen eteenpäin sille hallinnolle, jota kirje koskee. Tämän myötä se päätyy myös päätösvaltaiselle lautakunnalle. Tässä tapauksessa asiasta päättää Pohjoisen Västmanlandin kunnallistekniikkaliitto.

2. Asian valmistelu

Virkamies selvittää asiaa ja kerää tietoja leikkipaikan vaurioista ja sen mahdollisista kunnostamiskustannuksista. Tämä muodostaa kunnallistekniikkaliiton johtokunnan tarvitsemat päätöksentekoperustelut. Virkamies laatii perustelut ja kirjoittaa tämän jälkeen päätösesityksen. Tässä esimerkissä virkamies arvioi, että kyseisen vuoden budjetissa on tarpeeksi rahaa leikkipaikan kunnostamiseen.

3. Kokouskutsu lähetetään

Kokouskutsu, johon liitetään päätöksentekoperustelut sisältävä esityslista, lähetetään johtokunnan kansan valitsemille jäsenille niin, että materiaali on toimitettu viimeistään neljä päivää ennen kokousta.

4. Kokous pidetään

Johtokunta kokoontuu kerran kuukaudessa, paitsi kesäaikaan. Johtokunta on Mikaelin kanssa samaa mieltä ja päättää kunnostaa leikkipaikan. Koska kustannukset voidaan sisällyttää kyseisen vuoden budjettiin, johtokunta voi päättää päätöksen toteuttamisesta ensi tilassa.

5. Kustakin kokouksesta laaditaan pöytäkirja

Päätös kirjataan pöytäkirjaan. Pöytäkirja tarkistetaan (allekirjoitetaan) kahden viikon kuluessa ja se laitetaan kunnantalon ulkopuolella olevalle ilmoitustaululle, osoitteessa Norbergsvägen 19.

6. Päätös lähetetään

Kun asia on käsitelty valmiiksi, Mikaelille ja muille asianosaisille (päätöksen toteuttaville tahoille) lähetetään kopio päätöksestä.

7. Asiasta voi valittaa

Jos Mikael ei olisi ollut tyytyväinen päätökseen, hän olisi voinut valittaa siitä.

8. Seuranta, päättäminen ja arkistointi

Kun asia on valmis ja mahdolliset valitukset on käsitelty, tehty päätös toteutetaan. Tämän jälkeen päätös voidaan päättää ja arkistoida.

Viimeksi muokattu: 2018-03-13

Scrolla upp