HAE TÄLTÄ SIVULTA

Ota yhteyttä Fagerstan kuntaan

Postiosoite:

Fagersta kommun

737 80 Fagersta

Puhelin:

0223-440 00

Faxinumero:

0223-171 01

Sähköposti:

Aukioloaika:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Tule käymään:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Laatutyö

Sosiaalipalvelun laatu syntyy henkilökunnan ja yksittäisen henkilön tapaamisesta.

Yhteinen arvopohja toimii hallinnon kokonaisvaltaisen laatutyön perustana. Tämän myötä luomme organisaatioon koko henkilöstön sisällyttäviä rakenteita, joissa kaikki voivat ja haluavat pyrkiä samaan suuntaan. Laatua ja tehokkuutta edistävien, tarkoituksenmukaisten prosessien kehittäminen on tarpeen.

Sosiaalipalvelu pyrkii järjestelmällisesti kehittämään toiminnan laatua. Toimintaa sääntelevä lainsäädäntö ja sitä sääntelevät tavoitteet sekä näiden seuranta toimivat laatutyön perustana.

Kaikki näkemykset, niin positiiviset kuin negatiivisetkin, ovat arvokkaita ja antavat toiminnan parantamiseen tarvittavaa tietoa.
Toteutussuunnitelmien, poikkeamakäsittelyn, riskianalyysien, käyttäjä- ja työntekijäkyselyiden, kansallisten vertausten ja laaturekisterien tulosten sekä eri näkemysten käsittelyn avulla pyritään lisäämään asiakkaiden osallisuutta ja nämä työkalut ovat osa järjestelmällistä laatutyötä.

Sosiaalilautakunnan laatutyötä tehdään Sosiaalihallinnon järjestelmällistä laatutyötä varten tarvittavaa johtamisjärjestelmää koskevien määräysten ja yleisten neuvojen (Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd gällande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9) perusteella.

Järjestelmällistä laatutyötä ja siihen liittyviä tavoitteita ja avainlukuja varten tarvittavalla johtamisjärjestelmällä pyritään varmistamaan, jatkuvasti kehittämään ja perustelemaan resurssien käyttöä sekä koordinoimaan jatkuvaa laatutyötä.

Eri toimintojen laadusta raportoidaan kunnan asukkaille, poliitikoille ja työntekijöille.

Laatutyöllä tarkoitetaan toiminnan jatkuvaa parantamista. Työtä tehdään erityistä järjestelmällisyyttä noudattaen toimintaa suunnittelemalla ja toteuttamalla. Tämän jälkeen suoritetaan seuranta ja puutteiden korjaamista.
Laadun varmistaminen on tässä yhteydessä tärkeää, etteivät samat puutteet pääse syntymään uudelleen.

Viite Järjestelmällistä laatutyötä varten tarvittavaa johtamisjärjestelmää koskeva opas Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete – Handbok för tillämpningen av föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (ruotsinkielinen).

Sosiaalilautakunta vahvisti Fagerstan kunnan järjestelmälliseen laatutyöhön tarvittava johtamisjärjestelmä (Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete) vuoden 2008 tammikuussa ja sitä tarkastellaan jatkuvasti.

Viimeksi muokattu: 2017-07-03

Scrolla upp